Reklamace

Jak mám reklamovat?

Pokud zjistíte, že Vámi zakoupené zboží má vadu a rozhodnete se ho reklamovat, zašlete nám zboží zpět na adresu Herbanicum, Bolívarova 2077, Praha 6, 169 00 společně s vyplněným reklamačním formulářem, který naleznete ZDE.

V reklamačním formuláři uveďte své jméno a příjmení, kontaktní údaje, specifikaci produktu, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Je také zapotřebí, abyste prokázali, že zboží bylo zakoupeno v našem e-shopu (např. číslem objednávky, kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).

O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí Vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na Vaši elektronickou adresu.

O reklamaci rozhodneme bezodkladně. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na delší lhůtě. V případě, že nebude reklamace vyřízena v uvedené lhůtě, máte možnost odstoupit od kupní smlouvy.

Náklady spojené s vrácením zboží hradíme v případě oprávněné reklamace my.

Co mohu reklamovat?

Odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Dále odpovídáme za to, že v době, kdy jste zboží převzali:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme popsali nebo které jste Vy očekávali s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytujeme nad rámec objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může lišit například z důvodu změny obalu výrobcem).

Jaká mám práva při reklamaci?

Má-li zboží vadu, můžete požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte právo i od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupíte-li od kupní smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu máte právo i v případě, že Vám nemůžeme dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit. To platí také v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění nejste oprávněni uplatnit v případech stanovených § 2167 občanského zákoníku (například v případě vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení).

Vašemu nároku nemusíme vyhovět, pokud se prokáže, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo jste ji sami způsobili.

Pokud nás o to požádáte, potvrdíme Vám v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají naše povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem můžete práva z nich uplatnit. V potvrzení uvedeme název naší obchodní firmy, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení také uvedeme, že Vaše další práva, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena.

Kdy mohu reklamovat?

Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li však na zboží uvedeno datum spotřeby či minimální trvanlivosti, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. V případě zboží s vyznačenou dobou použitelnosti odpovídáme také za to, že dané zboží bude po tuto dobu způsobilé k užití.

Celé znění Obchodních podmínek naleznete ZDE.

Kontakty

Veškeré dotazy ohledně reklamace Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese: info@herbanicum.cz. 

Zpět do obchodu