Obchodní podmínky

  (verze 1, platná od 1. dubna 2022)

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti Herbanicum s.r.o., se sídlem na adrese Bolívarova 2077, 169 00 Praha 6, identifikační číslo: 014 92 756, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207528 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.herbanicum.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek.
 4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele").
 5. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.
 6. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Za účinné se považují obchodní podmínky ve znění platném v momentě vytvoření objednávky. Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
 7. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající takovou prezentací nečiní kupujícímu nabídku k uzavření kupní smlouvy, a není tak ani povinen s kupujícím kupní smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého zboží. Kupní ceny zboží uváděné prodávajícím na webovém rozhraní jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na dodání zboží. Kupní ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávaném zboží a jeho kupní ceně, (ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, (iii) údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a (iv) nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen "objednávka").
 6. Objednávka vytvořená odesláním vyplněného objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Při objednávání zboží je kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny požadované údaje, přičemž tyto údaje jsou pak prodávajícím považovány za aktuální a správné. Obdržení objednávky potvrdí prodávající e-mailem na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je kupujícímu zasláno prodávajícím elektronickou poštou na adresu elektronické adresy kupujícího.
 8. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náklady pro použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy se neliší od základní sazby.
 9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 10. Prodávající má právo stornovat objednávku v případě, že budou vyčerpány zásoby prodávajícího nebo prodávající z jiných důvodů nebude schopen povinnosti z kupní smlouvy splnit. Prodávající má povinnost o takové skutečnosti kupujícího bez zbytečného odkladu obeznámit a vrátit již uhrazenou kupní cenu.

3. Cena zboží a platební podmínky

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, přičemž okamžikem jejího zaplacení se rozumí okamžik, kdy je platba přijata na účet prodávajícího.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu pomocí bezhotovostních platebních metod webového rozhraní obchodu. V případě, že kupující zvolí platbu převodem na účet, jsou mu platební údaje zaslány na elektronickou adresu kupujícího. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. Pokud jsou v kupní smlouvě sjednány zvlášť náklady spojené s balením a dodáním zboží nad rámec kupní ceny, musí být tyto náklady uhrazeny společně s kupní cenou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu, případně účtenku. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 6. Kupní ceny zboží na webovém rozhraní obchodu jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k jím zvoleném druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží.
 2. Chce-li kupující využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat prodávajícího na e-mailu info@herbanicum.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Je možné užít i vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je možné nalézt ZDE.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Prodávající neakceptuje balíky na dobírku. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu zboží. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však je možné v souladu s občanským zákoníkem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu nebo kupující neprokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny kupujícím, nedohodnou-li se strany jinak.
 5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. Nárok na náhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám (např. v případě gravírovaného obalu). Dále pak také u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření kosmetických přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou).
 8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před převzetím zboží kupujícím bez udání důvodu.
 9. Prodávající má dále možnost od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas nebo v případě, že zboží objednané kupujícím není schopen dodat, a to z důvodu, že: (i) zboží již není skladem a není možné jej vyrobit; nebo (ii) prodávající není schopen splnit kupní smlouvu z důvodu nezávislého na jeho vůli, v důsledku přírodní pohromy nebo vyšší moci.
 10. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího bude vždy činěno písemně na elektronickou adresu kupujícího.
 11. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy ve chvíli, kdy již kupující uhradil kupní cenu, bude kupní cena bez zbytečného odkladu vrácena bezhotovostní platbou, a to převodem na bankovní účet zvolený kupujícím.

5. Přeprava a dodání zboží

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.
 5. Dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

6. Reklamace, práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 5. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může lišit například z důvodu změny obalu výrobcem).
 9. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 10. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo i od kupní smlouvy odstoupit.
 11. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 12. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v případech stanovených § 2167 občanského zákoníku (například v případě vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení).
 13. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li však na zboží uvedeno datum spotřeby či minimální trvanlivosti, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 14. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 15. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. V potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení prodávající uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena.
 16. Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail: info@herbanicum.cz nebo kontaktovat prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře. Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu Herbanicum, Bolívarova 20, Praha 6, 169 00. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem). Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzorový reklamační formulář, který je možné nalézt ZDE.
 17. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na elektronickou adresu kupujícího.
 18. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že nebude reklamace vyřízena v uvedené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 19. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Vyřizování stížností kupujících - spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@herbanicum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Kupující - spotřebitel rovněž může využít platformu Evropské komise pro řešení sporů on-line, a to na webové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje za účelem prodeje zboží v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů kupujícího prodávajícím jsou uvedeny ZDE.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého z kupní smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že veškerá práva kupujícího a prodávajícího vyplývající z těchto obchodních podmínek, kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením, se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
Zpět do obchodu